Geachte cliënt,

Naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming is belangrijk voor ons en als zodanig willen wij u voorzien van informatie.

Op grond van art. 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”), alsmede art. 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.
Uw gegevens omvat uw contactgegevens, uw orderhistorie, uw betalingsgegevens en indien van toepassing offertes, facturatie en levering gegevens.

In het algemeen zullen wij alleen uw gegevens opslaan, zo lang u bij mij ons klant ingeschreven bent. Wij hebben echter ook een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te bewaren, ook na beëindiging van onze relatie met u als klant. Uw gegevens zullen door Viderim v.o.f. worden opgeslagen voor zover en zolang als nodig is om te voldoen aan mijn verplichting die voortvloeit uit onze zakelijke relatie.Onder de toepasselijke privacywetgeving heeft u recht op informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt. Bovendien, onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op correctie of verwijdering van uw gegevens en een beperking op de verwerking ervan, alsmede een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt uw recht gestand doen door middel van een verzoek door een e-mail te sturen naar: info@www.viderim.nl
Bovendien kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming over hoe uw gegevens worden behandeld.