ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VIDERIM

1. Karakter van de algemene voorwaarden.
De bepalingen van deze algemene voorwaarden beogen algemene regels te geven voor het aangaan en uitvoeren van alle overeenkomsten waarbij wij betrokken zijn en een aantal daarbij mogelijke situaties. Uit overwegingen van efficiency willen wij graag zo min mogelijk afwijken van deze bepalingen al is dat in speciale gevallen wel mogelijk. Bijzondere afspraken mits schriftelijk vastgelegd, gaan altijd boven deze bepalingen.
2. Algemeen
Het spreekt vanzelf dat bij ons altijd voorop zal staan alle leveranties en opdrachten naar behoren uit te voeren. Deze algemene voorwaarden zijn niet bedoeld om ons in de gelegenheid te stellen ons ooit aan een behoorlijke uitvoering van enige overeenkomst te onttrekken. Wij kunnen alleen een beroep doen op deze bepalingen als dat in overeenstemming is met de eisen van de goede trouw.
3. Offertes
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Indien in de aanbieding niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
4. Prijzen
Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Wijziging in een of meer dezer factoren, voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft ons het recht te onzer keuze de koop geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren, dan wel de prijs zodanig aan te passen, dat daarin de ingetreden wijziging op billijke wijze is verdisconteerd.
5. Levertijden
De levertijd gaat in nadat de order door ons schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering nodige gegevens door ons van opdrachtgever zijn ontvangen. De door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen dus niet als bindend worden beschouwd, tenzij anders wordt overeengekomen. Zodra de op de order betrekking hebbende goederen ter verzending gereed liggen en de koper daarvan in kennis is gesteld, gelden de goederen ten aanzien der levertermijn als geleverd.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, levert geen wanprestatie op en geeft de koper nimmer het recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of derden geleden.
6. Deelleveringen
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen en/of diensten kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
7. Levering en risico-overgang
Alle leveringen zijn “Loco” fabriek en/of werkplaats en inclusief verpakking, tenzij in onze aanbiedingen en/of orderbevestigingen anders is vermeld. Het risico van tenietgaan en/of beschadiging der goederen gaat over op de koper, zodra de goederen onze fabriek en/of werkplaats hebben verlaten. Zendingen naar het buitenland zijn onverzekerd en niet vrijgemaakt.
8. Vervoer
Tenzij anders overeengekomen wordt af fabriek en/of werkplaats geleverd. Het vervoer der goederen geschiedt altijd voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever, tenzij levering franco inclusief verzekering is overeengekomen.
9. Klachten
Indien binnen 8 dagen na ontvangst der goederen door ons daarover geen klachten zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande goedkeuring en mits franco toegezonden. Nimmer kan koper ons aansprakelijk stellen voor bedrijfs- of andere schade, of voor ongevallen van personen voortvloeiende uit het gebruik van onze producten, ook al zou schade of dit ongeval zijn ontstaan door fabricage- of materiaalfouten van onze producten.
10. Overmacht
In geval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt, hebben wij het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gebonden zijn.
Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nalevering van de overeenkomst redelijkerwijze van ons niet meer kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval begrepen zijn o.m. staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in onze eigen fabriek en/of werkplaats, of in die van leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemieën, overstroming, storm, devaluatie, alsmede de plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken, vertraagde levering door onze leveranciers en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen.
11. Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling vooraf per bank te geschieden of contant ter plaatse bij aflevering, zonder korting of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15{6277e41a775148bb54e7a4ce9fc6ce7244eb840131e9c9750d0b4745020cdc36} van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de afnemer c.q. opdrachtgever door overlegging van bescheiden te worden bewezen. Indien achteraf in een langere kredietgeving dan vooraf per bank of contant ter plaatse wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen zal de afnemer c.q. opdrachtgever, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente gelijk aan de wettelijke vertragingsrente dienen te vergoeden. De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking hebben verkregen over het betaalde bedrag. Wordt op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan onze boekingen, en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. ledere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. Wij zijn steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door ons uit welke hoofde dan ook te verrichte betalingen. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betaling jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons rechtop schadevergoeding.
12. Producten op aanwijzing van afnemer
In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, modellen, monsters of ander aanwijzingen in de ruimste zin van het woord van de afnemer ontvangen, neemt de afnemer de volledige garantie op zich, dat door fabricage en/of levering dezer artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangepast. De koper verplicht zich bij eventuele aanspraak van derden wegens inbreuk op bovengenoemde rechten ons volledig te vrijwaren. Bovendien zijn alle door ons gemaakte kosten in verband met gehele of gedeeltelijke aanmaak voor rekening van de koper.
13. Eigendomsvoorbehoud
VIDERIM behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren totdat de vorderingen betreffende de tegenprestatie volledig zijn voldaan. Indien VIDERIM in het kader van deze overeenkomst(en) door de koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de koper ook deze vorderingen van VIDERIM betreffende de tegenprestaties hiervoor volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die VIDERIM op koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Zolang de eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze het geleverde niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens VIDERIM tekortschiet of aan VIDERIM goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zou schieten, is koper verplicht op eigen kosten de nog aan VIDERIM in eigendom toebehorende geleverde aan VIDERIM terug te geven. Na teruggave aan VIDERIM zal koper worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van teruggave voor koper geldende inkoopprijs, doch ten hoogste voor het indertijd aan koper gefactureerde bedrag. VIDERIM kan op het te crediteren bedrag een aftrek toepassen voor waardevermindering wegens beschadiging, veroudering, ontbreken van verpakking en kosten. Koper verleent voorts aan VIDERIM of aan een door deze aan te wijzen gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang tot de ruimte, waarin het door VIDERIM onder eigendomsvoorbehoud geleverde aanwezig is.
14. Afwijkingen
Indien op een of meerdere punten van deze verkoopvoorwaarden is afgeweken blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. De maataanduidingen in de prijslijsten zijn slechts de in de handel gebruikelijke aanduidingen. Ze behoeven dus niet met de werkelijke maten overeen te komen. Afwijkingen van monsters of vroegere leveringen worden, voor zover technisch mogelijk vermeden. Onbetekende afwijkingen in kwaliteiten uitvoering der goederen behouden wij ons voor wanneer deze door fluctuaties in de grondstoffen of door technische oorzaken onvermijdelijk zijn. Aanzienlijke afwijkingen geven slechts recht op terugtrekking of herlevering, maar niet op schadevergoeding of vergoeding wegens winstderving van weke aard ook. Voor het aanhouden van soortelijke gewichten, maten en technische gegevens kan geen garantie gegeven worden. Wij behouden ons afwijkingen- al naar artikel tot tien procent naar boven en beneden voor. Ten aanzien van de hoeveelheden behouden wij ons eveneens het recht voor tien procent meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.
15. Toepassing recht en rechtelijke competentie
Op deze overeenkomst en op overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlands recht geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing. Alle geschillen welke uit onze overeenkomsten ontstaan of daarmede verband houden, zullen te onzer keuze in eerste instantie door de bevoegde rechter te Den Bosch worden beslist.